TRẦN QUANG TUẤN HUY

Chuyên gia đào tạo quản lý chuyên sâu

Cử nhân chuyên ngành Anh Văn Đại học Ngoại Ngữ

Chứng chỉ tham gia các khóa Đào tạo quản lý chuyên sâu trong nước & ngoài nước của tập đoàn Tài chính & Tư vấn Quốc tế:

Awareness Before Change Course (Prudential)

Synergistic Team Working Program (Prudential)

Effective Leadership Program (Prudential)

Professional Pattern Management – Garry Kinder (Prudential)

Prudential Management Skill 1, 2, 3.

Team Leadership Program (AIG)

Effective Communication & Teamwork Program (AIG)

Train the Trainer (AIG)

Leadership & Motivation Skills (AIG)

Selection & Interviewing Skills (AIG) Strategically Human Resource Management and Training System by BSC Tool (Mc. Kinsey) Talent Management & Succession Planning (Mc. Kinsey and HSBC)