PHAN VĂN NAM

Giảng viên Tổ Chức Lao Động Quốc Tế

Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Quản lý Công nghiệp.

Giảng viên Hạt nhân tại Việt Nam của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO).

Thành viên của Nhóm Dự án được tổ chức bởi Công ty Bristol-Myers Squibb(US) và Glenddining Management Consulting Company (US).

Khóa huấn luyện Kỹ năng huấn luyện cơ bản, Chương trình đánh giá năng lực huấn luyện,… tổ chức bởi VPĐD Mead Johnson Việt Nam.

Khóa huấn luyện Kỹ năng bán hàng tổ chức bởi VPĐD Gillette Việt Nam.