Chuyên gia Trần Tiến Đức

Chuyên gia đào tạo các chương trình về Quản lý bảo trì, lĩnh vực sản xuất và kỹ năng mềm.

Nghiên cứu sinh – Tiến sĩ chuyên đề “Giải pháp bảo trì thiết bị tại nhà máy”.


Thạc Sĩ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.