Chuyên gia Nguyễn Thị Ninh

Bà là giảng viên cao cấp trong chuyên ngành Logistics, quản trị kho....

Thạc Sĩ Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia (2005)

Bà là giảng viên cao cấp trong chuyên ngành Logistics, quản trị kho....