THÁI THỊ THANH THỦY

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh CFVG

Cử nhân Thống Kê Kinh Tế – Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh từ CFVG

Chứng nhận “Lý Luận Dạy Học Đại Học” của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Khóa học “Bảy Thói Quen Thành Đạt” của trường Doanh Nhân PACE

Chứng nhận Lãnh Đạo Tạo Đột Phá của Dale Carnegie & Associates, Inc. (Đắc Nhân Tâm)

Chứng nhận Quản Lý Chuỗi Cung Ứng của AITCV (Asian Institute of Technology Center in Vietnam)

Chứng nhận Giao mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc theo KPI của Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt nam – Nhật bản (VJCC)

Các chứng nhận đánh giá viên chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý ISO 9001, 14001…