Tư vấn xây dựng chính sách công ty XUKIVA

Tư vấn xây dựng chính sách công ty XUKIVA giúp quản lý có cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc của công nhân một cách khoa học, mang tính định lượng.

Về việc xây dựng chính sách công ty, MTC đã tư vấn xây dựng chính sách nhân sự (thông qua việc: Thiết lập sơ đồ tổ chức, Nội quy công ty và các Bảng mô tả công việc cho từng vị trí, Xây dựng hệ thống lương thưởng…) phù hợp hoàn cảnh công ty và mang tính thực tiễn cao.

1. Xây dựng chính sách nhân sự (bảng MTCV)

Mục tiêu: Xây dựng được những bảng MTCV rõ ràng, đầy đủ về các chức năng, nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng vị trí, là cơ sở để đánh giá kết quả làm việc và xét lương thưởng cho nhân viên, là tài liệu cơ sở để tuyển dụng và đào tạo.

Kết quả đạt được: Xây dựng được 6 Bảng mô tả công việc, giúp công nhân, nhân viên hiểu rõ về công việc của mình phải thực hiện, giúp quản lý có cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc của công nhân một cách khoa học, mang tính định lượng.

2. Xây dựng hệ thống lương thưởng

Mục tiêu: Xây dựng được một bảng lương đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phù hợp với năng lực và giá trị của từng vị trí công việc, tuy nhiên vẫn đảm bảo nằm trong quỹ lương cho phép.

Tư vấn Xây dựng chính sách công ty Xukiva

Tổ chức sinh nhật cho một nhân viên trong công ty

Kết quả đạt được: Xây dựng được bảng lương có độ đồng thuận cao từ tất cả các nhân viên, góp phần làm giảm tỷ lệ nghỉ việc của doanh nghiệp.