Một số đặc tính của nhóm làm việc hiệu quả

Các cá nhân luôn làm việc phối hợp với nhau trong nhóm. Kết quả được mong đợi là sản phẩm của nhóm, không phải là tập hợp các sản phẩm của cá nhân.

Một số đặc tính của nhóm làm việc hiệu quả

Kết quả thực hiện

Nhóm năng lực cao làm ra các thứ. Họ tạo ra cái gì đó, họ không chỉ thảo luận nó. Không thực hiện, nhóm tan rã và trở nên không hiệu quả theo thời gian.

Viễn cảnh và mục đích được chia sẻ và cụ thể

Mục đích càng cụ thể thì sự phối hợp, niềm tin và cam kết càng nhiều. Các cá nhân không làm việc cho bản thân họ, họ làm việc cho những người khác trong khi theo đuổi mục tiêu được chia sẻ. Mục tiêu được chia sẻ cũng có thể giống như tầm nhìn có động cơ về những gì mà nhóm nên đạt được

Một số đặc tính của nhóm làm việc hiệu quả

Xem thêm Kỹ năng làm việc nhóm - Phát triển nhóm

Trách nhiệm bên trong và trách nhiệm lẫn nhau

Ý nghĩa của trách nhiệm bên trong lớn hơn rất nhiều so với bất kì trách nhiệm nào do người chủ hoặc bên ngoài áp đặt. Tự đánh giá trách nhiệm bên trong và trách nhiệm lẫn nhau được cảm nhận là đặc tính của nhóm năng lực cao.

Làm mờ những sự phân biệt chính thức

Các thành viên của nhóm làm bất kì những gì cần thiết để đóng góp vào nhiệm vụ, không quan trọng chức vụ và vị trí trước đó. Mối quan hệ thành viên trong nhóm và các vai trò trong nhóm chiếm ưu thế hơn địa vị bên ngoài nhóm.

Các vai trò làm việc, chia sẻ và hợp tác

Các cá nhân luôn làm việc phối hợp với nhau trong nhóm. Kết quả được mong đợi là sản phẩm của nhóm, không phải là tập hợp các sản phẩm của cá nhân.

Hướng nhóm đến tính hiệu quả

Vì nhóm thừa nhận nhiều sự tham gia, sự ảnh hưởng lẫn nhau và sự chia sẻ về mục đích, làm mờ các vai trò, ban đầu nhóm có thể không hiệu quả. Khi nhóm phát triển, vì họ bắt đầu biết lẫn nhau nhiều hơn và có thể dự đoán được hành động của nhau, họ trở nên hiệu quả hơn nhiều sơ với một cá nhân làm việc riêng lẻ.

Chất lượng cao tuyệt vời

Nhóm tạo ra các kết quả vượt xa so với các tiêu chuẩn hiện tại về năng lực. Họ gây bất ngờ và làm vui lòng nhiều thành viên của họ với mức chất lượng không mơ tới và tưởng như không bao giờ đạt được. Không bao dung cho sự tầm thường tồn tại, do vậy các chuẩn mực về năng lực là rất cao.

Một số đặc tính của nhóm làm việc hiệu quả

Tạo ra sự cải tiến liên tục

Những cải tiến quy mô lớn cũng như những cải tiến nhỏ không bao giờ kết thúc là đặc tính của các tiến trình và các hoạt động nhóm. Sự không thỏa mãn với vị trí hiện tại dẫn đến một dòng ổn định các ý tưởng mới, trải nghiệm và tìm kiếm sự tiến triển.

Niềm tin và sự tin tưởng cao độ

Các thành viên của nhóm tin tưởng lẫn nhau một cách ngầm định, bảo vệ những người vắng mặt và hình thành mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Tính chính trực và lương thiện cá nhân là đặc trưng cho các hoạt động của nhóm và các tương tác giữa những thành viên trong nhóm.

Sự rõ ràng và năng lực cốt lõi

Tài năng độc nhất và những lợi thế chiến lược của nhóm và các thành viên của nó là rõ ràng. Các cách thức mà những năng lực này có thể được sử dụng để xúc tiến các mục tiêu của nhóm được hiểu rõ. Những hoạt động xa lạ và đi lệch với sứ mệnh cốt lõi của nhóm sẽ ít được ưu tiên.